Privacy

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door

* Tielen-Group, Goormansdijk 68, 2480 Dessel;

(hierna “Tielen-Group” of “wij”, “ons”, of “onze”).

De basisprincipes van dit beleid zijn gebaseerd op de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo genoemd). Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan deze Privacy Policy, moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten.

De in deze Privacy Policy gebruikte termen betekenen hetzelfde als beschreven in de GDPR.

Tielen-Group is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van persoonsgegevens over u die u aan ons bezorgt. Alle verwerkingsverantwoordelijken zullen met redelijke inspanningen garanderen dat vragen met betrekking tot de verwerking door andere verwerkingsverantwoordelijken dan die hiervoor zijn genoemd, worden doorverwezen naar de correcte verwerkingsverantwoordelijke.

 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens via verschillende kanalen waar u wordt geïnformeerd via privacy berichten alvorens wij de gegevens verzamelen, indien:

• U rechtstreeks contact met ons opneemt, bv. via websites of via telefoon om informatie aan te vragen over onze producten, diensten en sollicitaties;
• U een product of dienst rechtstreeks bij ons koopt;
• U deelneemt aan één van onze evenementen;
• U antwoordt op onze direct marketingcampagnes;
• We uw persoonsgegevens verkrijgen via andere bronnen;

Indien u informatie opgeeft in naam van iemand anders moet u ervoor zorgen dat deze persoon vooraf dit privacy beleid heeft gekregen. Bent u jonger dan 16, geef dan geen gegevens op tenzij u hiervoor de toestemming hebt gekregen van ouders of voogd.

Help ons om uw informatie up-to-date te houden door ons te informeren over eventuele wijzigingen aan uw contactgegevens.

 

De volgende types van informatie worden verzameld:
– Contactgegevens (naam, initialen, titel, geslacht, adres, e-mail, telefoonnummer/mobiel nummer, fax …);

– Persoonlijke informatie (geboortedatum, burgerlijke staat, gezinsleden, (type) rijbewijs, beroep,…);

– Identificatiegegevens (klantnummer/ klant ID, contractnummer…);

– Klantgeschiedenis (ontvangen offertes; aankoopgegevens)

Wanneer wij persoonsgegevens delen of wanneer wij een beroep doen op dienstverleners, worden er overeenkomsten met passende maatregelen en waarborgen afgesloten voor het verwerken en delen van gegevens.

 

Wij houden uw persoonsgegevens maar zo lang bij als nodig is voor het doel waarvoor we die hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden (bv. indien noodzakelijk in het kader van het verweer tegen een claim). We beperken de toegang tot uw gegevens tot die personen die hiervan op de hoogte moeten zijn in het kader van het doel.

 

We gebruiken een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden.
Wij doen er samen met onze dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners alles aan om de fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te behouden om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:

• Strikte toegangsregels tot uw gegevens op ‘need to know’-basis en enkel voor de opgegeven doeleinden;
• Overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;
• Opslag van zeer vertrouwelijke gegevens enkel in versleutelde vorm;
• Firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bv. van hackers, de toegang tot IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen.

 

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om aan ons te vragen dat:

• Wij u meer details bezorgen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken;
• Wij u een kopie bezorgen van alle gegevens die u aan ons hebt bezorgd, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (“Data Portability”);
• Wij onnauwkeurigheden in de gegevens in ons bezit aanpassen;
• Wij gegevens wissen die we bij wet niet langer in ons bezit mogen hebben;
• Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming en verband houdt met direct marketing, u uw toestemming intrekt zodat wij stoppen met die bepaalde verwerking;
• Wij uw gegevens beperkt gebruiken terwijl er een klacht wordt onderzocht.

U oefent deze rechten uit mits bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het openbaar belang (bv. misdrijven voorkopen of opsporen) en onze belangen (bv. behoud van wettelijk privilege). Oefent u deze rechten uit, dan zullen we, in de meeste gevallen, binnen één maand nagaan of u hier recht op hebt.

Bent u niet tevreden met ons gebruik van uw gegevens of onze reactie op de uitoefening van deze rechten dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthouder inzake gegevensbescherming. Het Belgische toezichthoudende orgaan voor gegevensbescherming is de Privacycommissie.

 

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, of met betrekking tot dit privacy beleid, of indien u uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, gelieve ons dan te contacteren:

Tielen Group, Goormansdijk 68, 2480 Dessel
014 38 95 70  – frederic@tielen-group.be